OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE

 

 1. Uchádzač o prácu, školenie, tréningový, študijný alebo pracovný program, brigádu, internship alebo iné obdobné programy (ďalej len “Práca“) sa dobrovoľne zaregistruje/ zaregistroval do Agentúry za účelom získania Práce. O podmienkach registrácie je uchádzač v plnom rozsahu informovaný a zaregistrovaním do Agentúry ich akceptuje.

 

 1. Uchádzač o prácu poskytne Agentúre všetky potrebné informácie ohľadom osobných údajov, vzdelania, pracovných skúseností, pracovných požiadaviek a iných náležitosti, ktoré sú alebo by mohli byť potrebné k získaniu Práce.

 

 1. Uchádzač o prácu je povinný na účely Agentúry uviesť informácie pravdivé a aktuálne. Uchádzač o prácu plne zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré Agentúre poskytol a pokiaľ na základe týchto uvedených informácií, ktoré sa preukážu neskôr ako nepravdivé vznikne Agentúre škoda, bude si Agentúra nárokovať od Uchádzača o prácu náhradu škody v plnom rozsahu. Uchádzač je tiež informovaný, že pokiaľ mu Agentúra zabezpečí Prácu a tú nebude môcť uchádzač vykonávať v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neaktuálnych informácií, bude znášať následky a náklady, ktoré spôsobí sám sebe, Agentúre a zamestnávateľovi.

 

 1. Vyplnením dotazníka Agentúry, testov, požadovaných formulárov, ako aj poskytnutím všetkých údajov v dotazníku, životopise, vrátane osobných údajov, fotografií, kópie pasu, referencií a všetkých ostatných dokumentov, ktoré Uchádzač o prácu Agentúre poskytne, dáva uchádzač o prácu súhlas Agentúre k spracovaniu týchto údajov uchádzača o prácu a k zaevidovaniu do databázového systému za účelom sprostredkovania Práce a zabezpečenia komerčného poistenia a dopravy.

 

 1. Uchádzač o prácu súhlasí, aby za účelom sprostredkovania Práce poskytla Agentúra jeho osobné údaje a všetky dokumenty, ktoré poskytol Agentúre – sprostredkovateľom, zástupcom Agentúry, tretej strane, partnerským agentúram alebo priamo zamestnávateľom na Slovensku a v zahraničí a ostatným príjemcom, spoločnostiam zaoberajúcim sa refundáciou daní zo zahraničia, komerčným poisťovniam, dopravcom, UPSVaR a to aj krajinám nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov. Uchádzač o prácu súhlasí s tým, že Agentúra môže splniť svoj záväzok sprostredkovania Práce i prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, a to spoločnosti zahraničnej i slovenskej právnickej či fyzickej osoby. Agentúra však pri takomto sprostredkovaní neručí Uchádzačovi o prácu za škodu spôsobenú takýmto sprostredkovateľom. Agentúra sa zaväzuje poskytnúť uchádzačovi o prácu potrebnú súčinnosť pri vzniknutých nedostatkoch.

 

 1. Uchádzač o prácu súhlasí s tým, že Agentúra spracuje osobné údaje uchádzača do požadovanej formy, dotazníkov, formulárov a požadovanej formy pre partnerov Agentúry. Uchádzač o prácu bol informovaný v zmysle § 10 Zákona 428/2002 Z. z. za akých podmienok, účelom a formou bude Agentúra spracovávať jeho osobné údaje a komu budú jeho údaje sprístupnené. Uchádzač o prácu udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov až do písomného odvolania alebo do platnosti registrácie.

 

 1. Uchádzač o prácu je povinný Agentúru okamžite písomne informovať, pokiaľ nebude mať ďalej záujem o sprostredkovanie Práce a to v štádiu vybavovania práce. Po samotnom sprostredkovaní Práce a podpise potrebných zmlúv je Uchádzač o prácu povinný riadiť sa povinnosťami vyplývajucimi zo zmlúv, ktoré podpísal, a súčasne aj týmito obchodnými podmienkami spolupráce, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Uchádzač o prácu je uzrozumený, že konečné rozhodnutie o jeho prijatí do Práce a pracovných podmienkach má zamestnávateľ, nie Agentúra. Po vzniknutí pracovno-právneho pomeru Uchádzača o prácu a zamestnávateľa, nezasahuje ďalej Agentúra do ďalších dohôd medzi Uchádzačom o prácu a zamestnávateľom, ani nezodpovedá Agentúra za povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu zo vzťahu s Uchádzačom o prácu vyplývajú.

 

 1. Uchádzač o prácu sa týmto zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať partnerov Agentúry za účelom zabezpečenia Práce s úmyslom poškodenia alebo obídenia Agentúry a záväzkov voči nej a taktiež je Uchádzač o prácu povinný Agentúru informovať o prípadnej komunikácii s budúcim zamestnávateľom a jej výsledku, ktorá prebehne ešte pred samotným sprostredkovaním Práce najmä, ale nie len telefonický, skype, či osobný pohovor medzi Uchádzačom o prácu a zamestnávateľom.

 

Kontakty a ďalšie informácie o partnerských spoločnostiach a zamestnávateľoch, ktoré získa Uchádzač o prácu od Agentúry za účelom získania Práce a sú považované za súčasť obchodného tajomstva. Zároveň sa Uchádzač o prácu zaväzuje, že v prípade akéhokoľvek porušenia alebo použitia v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie je sankcionované podľa príslušných ustanovení zákona č. 300/2005 Z. Z. Táto povinnosť pretrváva aj po skončení spolupráce medzi Uchádzačom o prácu a Agentúrou.

 

 1. Pokiaľ Uchádzač o prácu poruší bod 9 Obchodných podmienok, Agentúre vzniká nárok na náhradu škody voči Uchádzačovi o prácu, ktorý svojim konaním uvedenú škodu spôsobil

 

 1. Uchádzač o prácu, ktorý nebude čerpať služby, ktoré mu boli zabezpečené, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany Agentúry.

 

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Agentúra poskytuje svoje služby pre Uchádzača o prácu podľa ustanovení zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

 

 1. Uchádzač o prácu bol Agentúrou informovaný za akých podmienok mu Agentúra zamestnanie sprostredkuje, aké iné poradenské a iné služby Agentúra poskytuje, a za akých podmienok.

 

 1. Uchádzač o zamestnanie je povinný uhradiť poplatok za každé a všetky poskytnuté asistencie a služby, spojené so sprostredkovaním práce, pričom poplatok je splatný okamihom podpisu zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uchádzač o zamestnanie je povinný uhradiť poplatok za tieto asistencie a služby spojené so sprostredkovaním práce, aj pri ich opakovanom poskytnutí, t.j. aj pri opätovnom využití služieb Agentúry uchádzačom o zamestnanie. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých uchádzačov o zamestnanie bez ohľadu na to, či ide o nových uchádzačov o zamestnanie alebo uchádzačov o zamestnanie, ktorí už využili služby Agentúry.

 

 1. V prípade ak po podpise dokumentov súvisiacich so sprostredkovaním práce a zaplatením poplatku, uchádzač o prácu nie je spôsobilý vycestovať do zahraničia, resp. odmietne vycestovať, spoločnosť ELLA animation s.r.o. je oprávnená rozhodnúť o vrátení poplatku alebo časti poplatku uchádzačovi o zamestnanie. Výška časti poplatku vráteného uchádzačovi o zamestnanie závisí od posúdenia zo strany spoločnosti ELLA animation s.r.o.

 

 1. Spoločnosť ELLA animation s.r.o. je oprávnená vrátiť poplatok v celom rozsahu v prípade, ak nastanú vážne dôvody na strane uchádzača o zamestanie, ktoré objektívne bránia vycestovať do zahraničia a výkonu práce animátora. Uchádzač o zamestnanie je tieto povinný oznámiť najneskôr 14 (slovom štrnásť) dní pred vycestovaním do zahraničia, inak nárok na vrátenie poplatku zaniká.

 

 1. Vážnymi dôvodmi sa rozumejú: Vážne zdravotné dôvody brániace vycestovaniu do zahraničia a výkone práce. Vážne osobné dôvody brániace vycestovaniu do zhraničia a výkone práce animátora.

 

 1. Za vážne dôvody sa nepovažujú najmä, ale nielen riadne neukončenie školského roka alebo akademického roka, neuvoľnenie z iného prácovného pomeru, nástup do iného pracovného pomeru a pod.

 

 1. Uchádzač o prácu súhlasí s obchodnými podmienkami spolupráce, a svojim uchádzaním sa o prácu a/alebo registráciou v Agentúre svoj súhlas potvrdzuje. Uchádzač o prácu svojím podpisom súčasne vyhlasuje, že tieto obchodné podmienky nepodpisuje v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

CHCEŠ UŽ TOTO LETO PRACOVAŤ PRI MORI?

VYPLŇ DOTAZNÍK A MY SA TI OZVEME.